Willow, Grafismi, cm40x40, 2017

Willow’s New Artwork: Grafismi

Willow’s New Artwork: Grafismi

Willow, Grafismi, cm40x40, 2017
Willow, Grafismi, 2017, cm40x40

WILLOW’S NEW ARTWORK

Willow, Grafismi

2017

cm 40×40

smalto su tela