Willow, Noi 4, 2017, cm 40x40

Willow’s New Artwork: Noi 4

Willow’s New Artwork: Noi 4

Willow, Noi 4, 2017, cm 40x40

WILLOW’S NEW ARTWORK

Willow, Noi 4

2017

cm 40×40

smalto su tela