Willow, Parlavano e parlavano e parlavano…, 2019, cm 100×100, smalto su tela

Willow, Parlavano e parlavano e parlavano..., 2019, cm 100x100, smalto su tela

Willow, Parlavano e parlavano e parlavano…, 2019, cm 100×100, smalto su telaRead More →

Willow, Parlavano e parlavano e parlavano…, 2019, cm 100×100, smalto su tela